Artykuł sponsorowany

Jak wygląda odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.?

Jak wygląda odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.?

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) to temat, który budzi wiele emocji i pytań zarówno wśród przedsiębiorców, jak i osób pełniących funkcje kierownicze. W Polsce spółka z o.o. jest jednym z najpopularniejszych rodzajów przedsiębiorstw, a odpowiedzialność zarządu może wpływać na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej zagadnieniu odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o., omawiając kluczowe aspekty oraz praktyczne wskazówki.

Jak kształtuje się odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jednym z podstawowych rodzajów odpowiedzialności członków zarządu jest odpowiedzialność cywilna. Wynika ona z art. 299 Kodeksu spółek handlowych (KSH) i obejmuje sytuacje, gdy członek zarządu nie dopełni obowiązków wynikających z przepisów prawa lub umowy spółki, a przez to spowoduje szkodę dla spółki. Członek zarządu może być wówczas zobowiązany do naprawienia szkody. Odpowiedzialność ta ma charakter solidarny, co oznacza, że każdy członek zarządu może zostać obciążony naprawieniem całej szkody.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. może być również karną, tzn. dotyczyć ich działań w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przykładem takiej odpowiedzialności jest art. 586 KSH, który przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w ustawowym terminie. Inne przykłady przestępstw, za które mogą odpowiadać członkowie zarządu, to m.in. prowadzenie działalności gospodarczej wbrew zakazowi sądowemu, wystawianie czeków bez pokrycia czy też wyłudzenie kredytu.

Kolejnym rodzajem odpowiedzialności jest odpowiedzialność podatkowa, która wynika z przepisów Ordynacji podatkowej. Członek zarządu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki, jeśli nie dopełni obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a przez to spowoduje powstanie zaległości podatkowych. Odpowiedzialność ta dotyczy m.in. zobowiązań z tytułu podatku VAT, PIT czy CIT.

Członkowie zarządu spółki z o.o. ponoszą również odpowiedzialność za niewywiązanie się ze zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz pracowników spółki. Jeśli członek zarządu nie dopełni obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zaległości składkowe czy też za niewypłacone wynagrodzenia pracownikom. Warto również pamiętać o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (tzw. D&O), która może chronić zarząd przed skutkami finansowymi wynikającymi z roszczeń odszkodowawczych.